Uczestnicy zajęć poznają charakter życia politycznego w Gliwicach w okresie Republiki Weimarskiej i nazistowskiej dyktatury, oraz rolę, jaką pełniło miasto, będąc centrum administracyjnym niemieckiego przemysłu ciężkiego na Górnym Śląsku. Dowiedzą się także o zmianach, jakim podlegał w tym czasie układ przestrzenny miasta i jego architektura, poznają panujące w nim stosunki narodowościowe i społeczne oraz toczące się w nim życie kulturalne. Lekcja pomoże dostrzec, jakim szokiem dla ówczesnych ludzi był podział Górnego Śląska, przywoła także moment przejęcia miasta przez administrację polską. Zajęcia prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem unikalnego materiału ilustracyjnego.