Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Muzeum w Gliwicach

I. Organizator i przedmiot konkursu

Muzeum w Gliwicach, zwane dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na logo Muzeum w Gliwicach w postaci znaku graficznego i nazwy, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej.
Na podstawie wybranego logo, laureat zostanie poproszony o stworzenie pozostałych elementów identyfikacji wizualnej. Partnerem merytorycznym konkursu jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) www.stgu.pl.

Wybrane logo będzie przeznaczone w szczególności do celów:

 • promocyjnych
 • identyfikacyjnych
 • reprezentacyjnych
 • korespondencyjnych

Logo będzie wykorzystywane w związku z działalnością statutową Muzeum a w szczególności umieszczone będzie na:

 • plakatach
 • ulotkach
 • nośnikach elektronicznych i w Internecie
 • nośnikach reklamy zewnętrznej
 • gadżetach promocyjno-reklamowych

Logo Muzeum w Gliwicach powinno jednoznacznie kojarzyć się z tą instytucją i oddawać jej unikatowy charakter. Powinno nawiązywać zarówno do tradycji instytucji, ale jednocześnie oddawać jej nowoczesny i profesjonalny charakter.

II. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego (logo) nawiązującego do charakteru Muzeum w Gliwicach.

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.

Konkurs skierowany jest do profesjonalistów – osób fizycznych, spółek osób fizycznych i osób prawnych zajmujących się projektowaniem graficznym. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w określonym terminie, projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt V niniejszego Regulaminu.

V. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt

Projekty powinny zostać dostarczone w postaci pliku elektronicznego, w formacie pdf, w rozmiarze 20×20 cm.

Plik powinien by nazwany dowolnym, wybranym przez Uczestnika hasłem kodującym.

Nadesłany projekt powinien składać się z 2 plansz:

 1. wersji kolorowej
 2. wersji czarno-białej

Logo powinno zawierać napis: „Muzeum w Gliwicach”.

Wiadomość elektroniczna powinna także zawierać w załączniku Kartę Identyfikacyjną (załącznik nr 1 do Regulaminu) z danymi osobowymi i podpisem autora (autorów) projektu. Karta powinna być zatytułowana wybranym hasłem i dołączona w postaci skanu wypełnionego i podpisanego dokumentu.

Prace w formie elektronicznej należy nadsyłać na adres: konkurs@muzeum.gliwice.pl

VI. Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych

Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 16 listopada 2012 r.

Koszty dostarczenia prac pokrywa sam uczestnik. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie pracy konkursowej powstałe w czasie przesyłki lub zaginięcie.

Organizator nie zwraca uczestnikom nadesłanych prac konkursowych.

VII. Kryteria oceny prac konkursowych

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: spełnienie warunku opisanego w pkt I., ponadto: czytelność komunikatu, funkcjonalność, pomysł, oryginalność, łatwość konwersji na różne media, szeroki zakres skali reprodukcji.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w składzie:
Dawid Korzekwa – Przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej
Paweł Krzywda – Przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej
Anna Machwic-Adamkiewicz – Przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej
Grzegorz Krawczyk – Dyrektor Muzeum w Gliwicach – Przewodniczący Komisji Konkursowej
Anna Kwiecień – Kierownik Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego – Muzeum w Gliwicach
Marcin Gołaszewski – Specjalista ds. projektów graficznych i edytorskich – Muzeum w Gliwicach

Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji zostaną zaprezentowane zakodowane prace.

VIII. Nagroda

Za projekt, który wybierze Komisja Konkursowa, przyznana zostanie nagroda

w wysokości 10 000 zł brutto w tym:

 • 7 000 zł brutto za logo [w tym 2 000 zł brutto za przekazanie praw autorskich]
 • 3 000 zł brutto za elementy identyfikacji wizualnej [w tym 1 000 zł brutto za przekazanie praw autorskich]

W przypadku wyboru pracy zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.

Honorarium za przekazanie praw autorskich zwycięskiego projektu zostanie przekazane na podstawie odrębnej umowy. Kwoty nagród podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

IX. Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 listopada 2012 r. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora www.muzeum.gliwice.pl/beta oraz Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej www.stgu.pl. Laureat konkursu zostanie poinformowany
o jego rozstrzygnięciu odrębnym pismem. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

X. Prawa autorskie

Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

Zwycięski projekt logo Muzeum w Gliwicach w postaci znaku graficznego stanie się własnością Muzeum w Gliwicach na podstawie umowy zawartej z autorem, któremu przysługuje pełne autorskie prawo majątkowe do zwycięskiego projektu. W umowie zostaną uregulowane wszelkie kwestie, związane z przejęciem majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go przez Muzeum w Gliwicach.

XI. Postanowienia końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie internetowej

Organizatora oraz partnera merytorycznego.

Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, przy współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu.

Autorzy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac w celach promocyjnych konkursu. Organizator zastrzega, że publikowane do tego celu prace będą opatrzone informacją o autorze.

Zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.


Odpowiedzi na dodatkowe pytania udziela sekretariat konkursu:

Joanna Jenczewska-Pajka | tel. 32 231 08 54 | jpajka@muzeum.gliwice.pl

Do pobrania: Regulamin z załącznikiem.

Partner konkursu: